Parochieraad

De parochieraad bestaat op basis van een vastgesteld reglement uit vertegenwoordigers van diverse parochiƫle vrijwilligersgroepen en verenigingen. De raad heeft een voorzitter (de pastor), een vicevoorzitter, een eerste en een tweede secretaris. Momenteel heeft de raad in totaal 18 leden. Er zijn ongeveer vijf vergaderingen per jaar. Deze zijn vrij toegankelijk en toehoorders mogen er het woord voeren. De parochieraad ondersteunt het kerkbestuur betreffende het pastoraal beleid. Het staat de parochieraad te allen tijde vrij om advies te geven aan het kerkbestuur. De raad wil een platform zijn van overleg over alle aangelegenheden die van belang zijn voor het welzijn van de gehele gemeenschap ter plaatse, met eerbiediging van de eigen verantwoordelijkheid van pastor, kerkbestuur en andere in de parochie werkzame groeperingen. Tevens wil dit overlegorgaan het contact tussen priesters en parochianen en tussen parochianen onderling bevorderen en inspraak en samenspraak verwezenlijken, ten bate van de gehele parochiegemeenschap.
De parochieraad streeft ernaar zoveel mogelijk groeperingen en verenigingen bij de parochieraad te betrekken.

Vaste agendapunten binnen de vergaderingen van de parochieraad zijn:
– mededelingen vanuit de groeperingen, van de individuele leden en van de voorzitter
– bespreking van een thema
– algemene onderwerpen betreffende de pastorale zorg
– verslag over de werkzaamheden van werkgroepen die vanuit de parochieraad zijn ontstaan.