Welkom op onze website

Bestellen Devotietegeltjes Kapel in ’t Zand Roermond

In de processiegang van de Kapel in ‘t Zand hangen meer dan 9.000 devotietegeltjes.

De laatste jaren zijn er geen tegeltjes meer bijgekomen, omdat in de processiegang geen ruimte meer was. Toch ontvangen we regelmatig nog aanvragen van mensen die graag een tegeltje willen laten plaatsen. Daarom hebben we gezocht naar een oplossing om dit weer mogelijk te maken.

In het halletje naast de processiegang naar Parochiebureau is nog plaats voor iets meer dan 700 tegeltjes. Deze ruimte is, net als de processiegang, dagelijks geopend van 7.00 tot 19.00 uur en via een openstaande deur bereikbaar vanuit de gang.

In dit halletje komt een tegeltableau met de afbeelding van Onze Lieve Vrouw in ‘t Zand. Rondom dit tableau zullen de nieuwe tegeltjes geplaatst worden. Afhankelijk van het aantal bestellingen zal dat één of twee keer per jaar gebeuren. U krijgt bericht als uw tegeltje geplaatst is.

De prijs van een tegeltje bedraagt € 100.

Werkwijze bestelling

U stuurt een e-mail naar: info@kapelinhetzand.nl   

In de e-mail schrijft u de letterlijke tekst die op het tegeltje moet komen.

Hou hierbij s.v.p. rekening met de beperkte ruimte op een tegeltje.

Voor eventueel overleg verzoeken we u om uw naam, adres en woonplaats én uw telefoonnummer 
in uw e-mail te vermelden. Als u een factuur wenst te ontvangen kunt u dit aangeven.

Gelijktijdig maakt u het bedrag van € 100 per tegeltje over op rekeningnummer NL50 RABO 0144 1512 43 ten name van RK Rectoraat O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Roermond.
Als omschrijving geeft u aan: “Bestelling tegeltje”.
U kunt het bedrag ook contant aan de receptie betalen.

Bij de receptie liggen ook bestelformulieren die u ter plekke kunt invullen of meenemen naar huis om daar rustig in te vullen.

Als u nog aanvullende vragen heeft kunt u e-mailen naar bovengenoemd e-mailadres of bellen naar de receptie van het parochiebureau:  0475-315461

Kerkbestuur Kapel in ’t Zand Roermond

Welkom
Met veel plezier heet ik u, als pastor van de Kapel in ’t Zand, van harte welkom op onze website.

Rector K. Weerkamp
De Kapel in ’t Zand is een bedevaarts- parochiekerk.

Als bedevaartskerk is zij bekend in heel Nederland en zelfs over de grenzen heen. Van heinde en ver komen mensen naar hier om bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand te bidden. Meestal komen mensen bij haar hun zorgen neerleggen, hun vragen stellen en om bijstand in hun leven vragen. Vaak ook komen mensen Maria bedanken voor verkregen gunsten. Van dit alles getuigen ook de vele tegeltjes in de processiegang naast de Kerk waar ook het Kapelletje zich bevindt waarin het beeldje van Onze Lieve Vrouw in ‘t Zand staat naast de bron waarin het beeldje indertijd gevonden is.

Nog altijd komen er georganiseerde bedevaarten naar de Kapel in ’t Zand. Vroeger was zo’n georganiseerde bedevaart nodig omdat mensen niet over eigen vervoer beschikten. Het bedevaartseizoen, dat loopt van het eerste weekend van mei tot en met de eerste zondag na 8 september, was toen dan ook een zeer drukke tijd. Nu is het zo dat mensen over hun eigen vervoer beschikken en het hele jaar door naar de Kapel in ’t Zand komen. Toch is met name de meimaand nog altijd de drukste tijd waarin mensen naar hier komen en worden er in die tijd meer eucharistievieringen gehouden.

Heel bekend is ook de Sinti bedevaart die elk jaar in de zomermaanden gehouden wordt. Al meer dan 25 jaar komen Sinti uit heel Europa dan samen op bedevaart. Een week lang verblijven zij dan op een terrein niet ver van de Kapel, om van daaruit meerdere vieringen in en rond de Kapel te houden.

Als parochiekerk biedt zij onderdak aan een pastorale eenheid bestaande uit het rectoraat Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming en de parochie van de Heilige Jozef. Naast parochiekerk functioneert de Kapel in ’t Zand ook als streekkerk. Uit de wijde omgeving komen mensen hier samen om eucharistie te vieren en gemeenschap te zijn. Iedereen is hier altijd welkom en niemand wordt buitengesloten.

Pastoraat is niet iets wat zich alleen maar binnen de kerkmuren afspeelt. Vandaar dat met name ook de diaconale afdeling van onze pastorale eenheid heel belangrijk is. Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn er veel mensen in onze gemeenschap die zich daartoe geroepen voelen, maar we kunnen nog altijd mensen gebruiken die zich óók in willen zetten. Per slot van rekening maken we samen die gemeenschap van mensen die, geïnspireerd door de Blijde Boodschap van Jezus van Nazaret samen kerk willen zijn.

Welke activiteiten er in onze pastorale eenheid allemaal ontplooid worden vindt u elders op onze website.

Mede namens kerkbestuur en parochieraad,

Pastor K.B.M. Weerkamp CSsR