Welkom op onze website

Problemen met onze site

Helaas zijn er problemen opgetreden met onze site.
Bepaalde items zijn niet meer raadpleegbaar (fotoboek en Kapelgids)
We werken eraan om de problemen op te lossen.
Wij hopen op uw begrip.

KERSTPROGRAMMA – OUD EN NIEUW 2022/2023

 Maandagavond 19 december, een boeteviering, in de dagkapel aanvang 19.00 uur.

 Ziekencommunie

Zaterdag 24 december: Vanaf 10.00 uur wordt de communie rondgebracht aan de zieken die op mijn lijstje staan voor de eerste vrijdag van de maand. Zij die daar niet op voorkomen maar toch op deze dag de communie willen ontvangen worden verzocht dit op te geven bij de receptie van het parochiebureau.

KERSTAVOND ZATERDAG 24 DECEMBER:

Om 16 uur komt de kinderkerk bij elkaar rondom de kerststal in de dagkapel om op hun eigen manier met het kerstverhaal bezig te zijn.

Eerste nachtmis om 18.30 uur

Deze nachtmis heeft het karakter van een gezinsviering, speciaal gericht op de kinderen en hun ouders. Bij deze viering staat een kerstverhaal, speciaal voor de kinderen, centraal. Deze viering wordt muzikaal verzorgd door onze fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand. Zij beginnen al om 18.00 uur met het spelen van kerstliederen. Ook zal, zoals in de afgelopen jaren het “Licht van Bethlehem”, weer een plaats krijgen in deze viering.

Tweede nachtmis om 20.30 uur

Deze eucharistieviering heeft het karakter van een plechtige hoogmis. De gezangen zullen worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. Ook vóór deze eucharistieviering zullen er al kerstliederen ten gehore worden gebracht.

EERSTE KERSTDAG.

Op deze eerste kerstdag zijn er twee eucharistievieringen: om 9.00 uur en om 10.30 uur. Tijdens de viering van 9.00 uur zullen we samen kerstliederen zingen, terwijl de eucharistieviering van 10.30 uur een plechtige hoogmis is, die muzikaal verzorgd wordt door het koor Les Amis du Bon Coeur.

TWEEDE KERSTDAG

Op de tweede kerstdag  is er allen een eucharistieviering om 10.30 uur waarbij we samen kerstliederen zullen zingen

 OUDEJAARSDAG

Op oudejaarsavond is er om 18.30 uur een woord-communieviering

 NIEUWJAARSDAG

Op deze nieuwjaarsdag is er alleen een eucharistieviering om 10.30 uur.

 

Parochiebureau beperkt open

In verband met gezondheidsproblemen van enkele van onze vrijwilligers zal het parochiebureau voorlopig maar beperkt open kunnen zijn. Op maandagen is het bureau open van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt van dinsdag tot en met zaterdag terecht van 10.00 tot 14.00 uur.

Welkom
Met veel plezier heet ik u, als pastor van de Kapel in ’t Zand, van harte welkom op onze website.

Rector K. Weerkamp
De Kapel in ’t Zand is een bedevaarts- parochiekerk.

Als bedevaartskerk is zij bekend in heel Nederland en zelfs over de grenzen heen. Van heinde en ver komen mensen naar hier om bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand te bidden. Meestal komen mensen bij haar hun zorgen neerleggen, hun vragen stellen en om bijstand in hun leven vragen. Vaak ook komen mensen Maria bedanken voor verkregen gunsten. Van dit alles getuigen ook de vele tegeltjes in de processiegang naast de Kerk waar ook het Kapelletje zich bevindt waarin het beeldje van Onze Lieve Vrouw in ‘t Zand staat naast de bron waarin het beeldje indertijd gevonden is.

Nog altijd komen er georganiseerde bedevaarten naar de Kapel in ’t Zand. Vroeger was zo’n georganiseerde bedevaart nodig omdat mensen niet over eigen vervoer beschikten. Het bedevaartseizoen, dat loopt van het eerste weekend van mei tot en met de eerste zondag na 8 september, was toen dan ook een zeer drukke tijd. Nu is het zo dat mensen over hun eigen vervoer beschikken en het hele jaar door naar de Kapel in ’t Zand komen. Toch is met name de meimaand nog altijd de drukste tijd waarin mensen naar hier komen en worden er in die tijd meer eucharistievieringen gehouden.

Heel bekend is ook de Sinti bedevaart die elk jaar in de zomermaanden gehouden wordt. Al meer dan 25 jaar komen Sinti uit heel Europa dan samen op bedevaart. Een week lang verblijven zij dan op een terrein niet ver van de Kapel, om van daaruit meerdere vieringen in en rond de Kapel te houden.

Als parochiekerk biedt zij onderdak aan een pastorale eenheid bestaande uit het rectoraat Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming en de parochie van de Heilige Jozef. Naast parochiekerk functioneert de Kapel in ’t Zand ook als streekkerk. Uit de wijde omgeving komen mensen hier samen om eucharistie te vieren en gemeenschap te zijn. Iedereen is hier altijd welkom en niemand wordt buitengesloten.

Pastoraat is niet iets wat zich alleen maar binnen de kerkmuren afspeelt. Vandaar dat met name ook de diaconale afdeling van onze pastorale eenheid heel belangrijk is. Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn er veel mensen in onze gemeenschap die zich daartoe geroepen voelen, maar we kunnen nog altijd mensen gebruiken die zich óók in willen zetten. Per slot van rekening maken we samen die gemeenschap van mensen die, geïnspireerd door de Blijde Boodschap van Jezus van Nazaret samen kerk willen zijn.

Welke activiteiten er in onze pastorale eenheid allemaal ontplooid worden vindt u elders op onze website.

Mede namens kerkbestuur en parochieraad,

Pastor K. B. M. Weerkamp CSsR