Welkom op onze website

Versoepeling coronamaatregelen
Vanaf 1 juli mogen weer meer mensen de eucharistievieringen bijwonen. Rekening hoedend met de bekende 1,5 meter regel kunnen 90 personen in onze Kapel terecht. Vooraf aanmelden blijft verplicht. Dit kan uitsluitend telefonisch bij het parochiebureau tel: 0475-315461. Het parochiebureau is bereikbaar op maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. (Op vrijdagen tot 13.00 uur) 

H. VORMSEL
In de eucharistieviering van zondag 12 juli om 10.30 uur zullen de kinderen het Vormsel ontvangen. LET OP: In de Kapelgids staat per abuis een verkeerde datum vermeld.

Eucharistievieringen weer mogelijk

Vanaf 1 juni mogen weer eucharistievieringen gehouden worden.
De eerste vieringen in onze parochie vinden plaats in het weekend van 6 en 7 juni aanstaande. Bij de vieringen mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Daarom moet iedereen die een viering wil bijwonen zich vooraf  aanmelden Dit kan uitsluitend telefonisch bij het parochiebureau tel: 0475-315461.
Het parochiebureau is bereikbaar op maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. (Op vrijdagen tot 13.00 uur) Wij vragen uw begrip indien u wilt reserveren en dit niet meer mogelijk is omdat we het voorgeschreven maximum al hebben bereikt. Bij de ingang voorafgaand aan een viering zal controle plaatsvinden aan de hand van de reserveringslijst.

De vieringen op zaterdag vinden plaats om: 18.30 uur.
LET OP: Op zondagen is er voorlopig maar één viering en wel om 10.30 uur. Er zijn dus géén vieringen om 9.00 uur en 11.30 uur.
NB:  In de vieringen t/m 14 juni zullen geen hosties worden uitgereikt.

Bij de vieringen worden de voorschriften gevolgd van het onderstaande protocol, voorgeschreven door de Nederlandse Bisschoppen.

“PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER ROOMS-KATHOLIEKE KERK NEDERLAND
PROTOCOL GELOVIGEN
Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Algemeen:
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Liturgieviering 
RESERVEREN • U moet zich vooraf aanmelden.
HYGIËNE • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan. • Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
DIENST VAN HET WOORD • Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.
DIENST VAN HET ALTAAR • Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader. • Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand. • Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere gaven moet vermeden worden.
H. COMMUNIE UITREIKING • U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. • U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen. • Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand. • Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.
COLLECTE • U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app.
SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT) • U kunt niet biechten in een biechtstoel. • U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.
DOOPSEL • Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld. • In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend worden (nooddoop), in overleg met de pastoor. Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere riten in de kerk (inclusief de zalving). • Als de doop niet wordt uitgesteld moet bij het toedienen van het doopsel de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht worden genomen.
VORMSEL • Het ontvangen van het vormsel wordt uitgesteld.
EERSTE COMMUNIE • Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt uitgesteld.
SACRAMENT VAN DE ZIEKEN • Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.
HUWELIJK • Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder fysieke aanraking en met inachtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in de trouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.
UITVAART • Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in achtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand. KINDERWOORDDIENST • Kinderen kunnen direct bij binnenkomst in de kerk naar hun eigen programma en naar de kinderoppas gaan.
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING • Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.
NA AFLOOP • Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet”.

Pinksterfeest 2020
Pinksteren het feest van de heilige Geest.
Moge die Geest ons in herinnering brengen wat Jezus van Nazareth in zijn leven ons heeft voorgeleefd. Hoe Hij mensen nabij was niet alleen fysiek maar ook op afstand. Zo heeft Hij mensen ook op afstand genezen zoals we bij voorbeeld lezen bij Mattheüs in hoofdstuk 8 waar Hij de bediende van een Romeins officier op afstand genas. Bij Lucas in hoofdstuk 17 lezen we hoe hij 10 melaatsen eveneens op afstand geneest. Ook wekte Hij mensen ten leven op afstand zoals we lezen in het evangelie van Johannes als Hij Lazarus oproept om uit het graf te komen.
Zo kunnen ook wij op afstand mensen nabij zijn via onze moderne communicatiemiddelen. Via de telefoon kunnen we niet alleen met elkaar spreken maar we kunnen elkaar daarbij ook nog zien. Moge Zijn Geest ons laten zien waar en hoe wij elkaar zorgzaam nabij kunnen zijn.

Vanuit zijn Geest mogen we ook weer een nieuw begin maken met onze liturgische vieringen. Daar zijn wel wat restricties aan verbonden. Binnenkort kunt u op deze website lezen aan welke protocollen we ons hierbij moeten houden.

Laten we ons op het feest van Pinksteren met elkaar in gebed verenigen:

God, Vader van ons allen,
Gij heb ons uw liefde getoond in Jezus uw Zoon.
Hij is ons voorgegaan in zorgzaamheid en naastenliefde.
Hij heeft zieken genezen en doden ten leven gewekt.
Zijn liefde voor de mensen en zijn barmhartigheid
zijn voor ons een leidraad in ons leven.
Zijn menslievendheid willen we ook waar maken in ons leven.
Schenk ons dan de Geest die Jezus bezielde
in deze voor velen zo moeilijke tijden van angst en onrust
nu wij te maken hebben met deze corona pandemie.
Geef ons rust, wijsheid en inzicht
om ons te laten zien hoe wij er voor elkaar kunnen zijn.
Dat wij de hoop op een nieuwe toekomst overeind mogen houden
en er op vertrouwen dat wij tot een nieuwe samenleving kunnen komen,
waarin Zijn menslievendheid zichtbaar wordt.

K. Weerkamp, CSsR, rector Kapel in ’t Zand

Bloemtapijt
Dit jaar zal er bij de sluiting van het bedevaartseizoen geen bloemtapijt gelegd worden in het Kruiswegpark in verband met de coronamaatregelen.

Sinti bedevaart
We hebben bericht gekregen van de organisatie van de Sinti bedevaart dat hun bedevaart dit jaar niet zal doorgaan in verband met het coronavirus.

Kruiswegpark is open
Vanaf 1 mei is het Kruiswegpark weer open. Het park is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Bezoekers dienen zich te houden aan de bekende 1,5 meter afstand van elkaar. Bezoek van grotere groepen is verboden.

Stadsprocessie
De Stadsprocessie zou op 9 mei plaatsvinden. De organisatie heeft aan ons doorgegeven dat het evenement dit jaar niet kan doorgaan wegens de coronamaatregelen.

Opening bedevaartseizoen 1 mei 2020

Beeld:  Carlo van Pamelen
Geluid: Joep van Pamelen

MEIMAAND 2020
De meimaand van dit jaar zal heel anders verlopen dan andere jaren. Het corona-virus beperkt ons nog altijd in ons doen en laten. Evenals in alle andere kerken zullen er ook in onze Kapel in ’t Zand zeker tot eind mei in het weekend geen eucharistievieringen gehouden worden.
Niet alleen voor onze parochianen en de mensen uit de omgeving die gewend zijn om hier eucharistie te vieren maar vooral ook voor hen die juist in de meimaand gewend zijn om naar hier komen en samen met onze gemeenschap eucharistie te vieren en zich te laten inspireren door Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, is dit een bedroevende situatie.
Maar we hebben het geluk dat de processiegang, waar de beeltenis van Maria staat wel open is. Daar kan men bij Maria bidden, aan haar onze moeilijkheden toevertrouwen en haar bedanken voor verkregen gunsten.
Daar kan men ook nog altijd een kaars aansteken en een intentie opschrijven in het intentieboek dat daar nu ligt.
U bent dus nog altijd heel hartelijk welkom aan de Kapel in ’t Zand, ook u die als pelgrim gewend bent om in de meimaand naar hier te komen, te voet, met de fiets of met uw eigen voertuig.
Laten we niet vergeten om de bijstand van Maria in te roepen voor al die mensen die, hoe dan ook, getroffen zijn door het corona-virus. En bidden we ook voor al die mensen die in de gezondheidszorg werken en al degenen die op een of andere wijze voor ons zorg dragen.
Dat deze meimaand op een bijzondere wijze heilzaam voor ons moge zijn.

K. Weerkamp, CSsR, rector

Vastenactie
In de Kapelgids hebben we u uitgebreid geïnformeerd over ons vastenactieproject. Vanwege de corona-crisis zijn onze collectanten niet bij u aan de deur geweest. Er was ook geen eucharistieviering waarin u een bijdrage aan dit project kon geven. Maar laten wij de mensen Noord-Tanzania nu dus maar in de steek? U kunt uw bijdrage voor dit project in het vastenactiezakje, dat bij de vorige Kapelgids zat, of in een gewone enveloppe in onze postbus op de Parklaan 3 deponeren. Ik wil dit van harte bij u aanbevelen.

K. Weerkamp, CSsR, rector

Paaswake 2020

Beeld: Carlo van Pamelen
Geluid: Joep van Pamelen

Kruisweg
Op Goede Vrijdag werd de Kruisweg van Bisschop Harrie Smeets uitgezonden door de KRO. De Bisschop loopt langs de 14 staties van het Kruiswegpark in Roermond.
https://www.npostart.nl/kruisweg/10-04-2020/KN_1713552

Parochiebureau gesloten
In verband met het Coronavirus is het parochiebureau voorlopig gesloten tot 1 juni. De processiegang is geopend zodat parochianen en bedevaartgangers een kaarsje kunnen opsteken. Let hierbij op de voorgeschreven afstand tot elkaar.

Kaars bestellen
Veel mensen willen, kunnen of durven in verband met het coronavirus hun huis niet meer uit om een kaars op te steken bij de Kapel. Om dit toch mogelijk te maken zonder dat u naar de Kapel hoeft te komen kunt u een kaars bestellen door € 5 over te maken naar NL50 RABO 0144 1512 43  tnv Rectoraat O.L. Vrouw Tenhemelopneming met omschrijving “Kaars”. Na ontvangst van de betaling zorgen wij ervoor dat uw kaars opgestoken wordt in de processiegang.
U  kunt ook bellen of mailen naar pastor Karel Weerkamp om een kaars te bestellen: k.weerkamp@redemptoristen.nl of 06-53448373

Noodnummer
In deze moeilijke coronatijden kan het zijn dat u contact wilt opnemen met pastor Karel Weerkamp.
In geval van nood kunt u mailen naar k.weerkamp@redemptoristen.nl
of bellen naar 06-53448373

Welkom
Met veel plezier heet ik u, als pastor van de Kapel in ’t Zand, van harte welkom op onze website.

Rector K. Weerkamp
De Kapel in ’t Zand is een bedevaarts- parochiekerk.

Als bedevaartskerk is zij bekend in heel Nederland en zelfs over de grenzen heen. Van heinde en ver komen mensen naar hier om bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand te bidden. Meestal komen mensen bij haar hun zorgen neerleggen, hun vragen stellen en om bijstand in hun leven vragen. Vaak ook komen mensen Maria bedanken voor verkregen gunsten. Van dit alles getuigen ook de vele tegeltjes in de processiegang naast de Kerk waar ook het Kapelletje zich bevindt waarin het beeldje van Onze Lieve Vrouw in ‘t Zand staat naast de bron waarin het beeldje indertijd gevonden is.

Nog altijd komen er georganiseerde bedevaarten naar de Kapel in ’t Zand. Vroeger was zo’n georganiseerde bedevaart nodig omdat mensen niet over eigen vervoer beschikten. Het bedevaartseizoen, dat loopt van het eerste weekend van mei tot en met de eerste zondag na 8 september, was toen dan ook een zeer drukke tijd. Nu is het zo dat mensen over hun eigen vervoer beschikken en het hele jaar door naar de Kapel in ’t Zand komen. Toch is met name de meimaand nog altijd de drukste tijd waarin mensen naar hier komen en worden er in die tijd meer eucharistievieringen gehouden.

Heel bekend is ook de Sinti bedevaart die elk jaar in de zomermaanden gehouden wordt. Al meer dan 25 jaar komen Sinti uit heel Europa dan samen op bedevaart. Een week lang verblijven zij dan op een terrein niet ver van de Kapel, om van daaruit meerdere vieringen in en rond de Kapel te houden.

Als parochiekerk biedt zij onderdak aan een pastorale eenheid bestaande uit het rectoraat Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming en de parochie van de Heilige Jozef. Naast parochiekerk functioneert de Kapel in ’t Zand ook als streekkerk. Uit de wijde omgeving komen mensen hier samen om eucharistie te vieren en gemeenschap te zijn. Iedereen is hier altijd welkom en niemand wordt buitengesloten.

Pastoraat is niet iets wat zich alleen maar binnen de kerkmuren afspeelt. Vandaar dat met name ook de diaconale afdeling van onze pastorale eenheid heel belangrijk is. Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn er veel mensen in onze gemeenschap die zich daartoe geroepen voelen, maar we kunnen nog altijd mensen gebruiken die zich óók in willen zetten. Per slot van rekening maken we samen die gemeenschap van mensen die, geïnspireerd door de Blijde Boodschap van Jezus van Nazaret samen kerk willen zijn.

Welke activiteiten er in onze pastorale eenheid allemaal ontplooid worden vindt u elders op onze website.

Mede namens kerkbestuur en parochieraad,

Pastor K. B. M. Weerkamp CSsR